TBF International Under-16 Tournament

YearHostGold MedalScoreSilver MedalBronze Medal
1994Sakarya Italy Germany Turkey
1995Edirne TurkeyTurkey B Moldova
1997Sakarya FR Yugoslavia France Turkey
1998Antalya FR Yugoslavia  Turkey Lithuania
1999Antalya Bulgaria FR Yugoslavia Turkey
2001Bursa Russia Macedonia Turkey
2002İstanbul Sweden Italy Turkey
2005Sakarya Turkey  FR Yugoslavia Italy
2006Sakarya FR Yugoslavia  Iran Turkey
2007Sakarya Turkey  France Croatia
2008Sakarya Greece Italy France
2009Ankara Turkey  Slovenia Croatia
2010Konya Serbia France Turkey
2011Gaziantep China Turkey Germany
2012Sakarya Egypt Poland Russia
2013Sakarya Greece  Serbia France
2014Sakarya Latvia France Germany
2015Konya Turkey  Lithuania France
2016Samsun Lithuania Serbia Turkey